Werkgevers kunnen pas vanaf 2019 een financiële compensatie krijgen voor de transitievergoeding na twee jaar ziekte. Wel geldt een terugwerkende kracht tot 1 juli 2015.

In de derde voortgangsbrief over de Wet werk en zekerheid (WWZ) meldt minister Asscher dat de compensatieregeling een grote impact heeft op de (digitale) processen van UWV en dat daarom de regeling naar verwachting pas per 1 januari 2019 kan ingaan. De beoogde ingangsdatum lag eerder op 1 januari 2018. Wel gaat regeling met terugwerkende kracht in. Dit betekent dat werkgevers die vanaf 1 juli 2015 een transitievergoeding hebben moeten betalen na ontslag vanwege langdurige ziekte hiervoor zullen worden gecompenseerd.

De compensatie wordt gefinancierd uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). De Awf-premie die werkgevers moeten betalen, zal daarom per 2019 stijgen. In het wetsvoorstel is ook de maatregel opgenomen die ervoor zorgt dat cao-partijen meer ruimte krijgen om af te wijken van de transitievergoeding na ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. De beoogde ingangsdatum van deze maatregel blijft wel 1 januari 2018.