Heeft u uw RI&E op orde?

 

De Beleidsregel boeteoplegging Arbowetgeving is aangescherpt!

 

De Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving is per 12 juli 2019 gewijzigd naar aanleiding van jurisprudentie van de Raad van State.

 

De wijziging houdt in dat de Inspectie SZW bij arbeidsongevallen die leiden tot letsel en ziekenhuisopname, voor de hoogte van de boete meer kijkt naar de ernst en de duur van het letsel en de duur van de ziekenhuisopname. Daarbij gaat zij uit van het letsel en/of de ziekenhuisopname zoals opgenomen in het boeterapport.

 

Hogere boete bij gebreken aan RI&E

Ook de boetes voor het niet op orde hebben van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) zijn verhoogd:

  • De boete voor het onvoldoende naleven van de verplichtingen met betrekking tot de RI&E is verhoogd van € 3.000 naar € 4.500. Beschikt de werkgever helemaal niet over een RI&E dan is dit een overtreding met directe boete.
  • De boete voor het ontbreken van een Plan van Aanpak waarin is aangegeven welke maatregelen worden genomen en binnen welke termijn, is verhoogd van € 750 naar € 3.000. Ook deze situatie wordt nu aangemerkt als een overtreding met directe boete.
  • Voor overige tekortkomingen van de RI&E en het Plan van Aanpak is het normbedrag verhoogd van € 750 naar € 1.500.

Als de werkgever in het geheel niet beschikt over een RI&E en Plan van Aanpak, wordt dit aangemerkt als één overtreding, namelijk het niet beschikken over een RI&E.

 

De verhoging van het normbedrag met één categorie gaat ook gelden voor de naleving van de RI&E wat betreft het werken met gevaarlijke stoffen, waaronder kankerverwekkende stoffen en stoffen die toxisch zijn voor de voortplanting.

Uit onderzoek is gebleken dat nog maar de helft van alle bedrijven in Nederland zijn RI&E en de bijbehorende verplichtingen (zoals o.a. het hebben van een plan van aanpak en een preventiemedewerker) op orde heeft.

 

Het is de overheid menens dat het bedrijfsleven deze zaken op orde gaat krijgen en dit heeft geresulteerd in het verscherpte boetebeleid, er worden ook veel meer inspecteurs aangesteld om het bedrijfsleven actief te gaan controleren. Let erop dat als er een controle komt van SZW en uw RI&E ontbreekt er direct een boete opgelegd gaat worden. Het si dus zaak om werk te maken van uw wettelijke verplichtingen en ervoor te zorgen dat u uw zaken voor wat betreft bovenstaande punten zo spoedig mogelijk op orde brengt. Niet alleen vanwege het feit dat er vanuit de overheid hogere boetes opgelegd gaan worden, maar ook vanuit het standpunt dat een goed werkgeversbeleid zijn vruchten afwerpt en ervoor zorgt dat uw medewerkers duurzaam inzetbaar blijven is dit een absolute must.

 

RST 30 september 2019