Door de komst van de Wet arbeidsmarkt in balans is op 1 januari 2020 is de berekeningsmethode van de transitievergoeding gewijzigd op een aantal punten gewijzigd. Het ministerie van SZW heeft een factsheet uitgebracht met uitleg en rekenvoorbeelden.

 

Een aantal in het oog springende wijzigingen zijn:

  • Vanaf 1 januari 2020 geldt dat vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst recht op de transitievergoeding bestaat. Voor de berekening van de transitievergoeding wordt uitgegaan van het hele d…

Lees meer

UPDATE! (september 2018)

 

Het kabinet stopt met het uitwerken van het plan voor loondispensatie in de Participatiewet en start een breed offensief om mensen met een arbeidsbeperking die langs de kant staan aan het werk te helpen.

 

Kern van het offensief is dat het kabinet gaat inzetten op het vereenvoudigen van regels voor werkgevers, het lonend maken van (meer) werken voor mensen met een beperking, ook als zij in deeltijd werken en ervoor zorgen dat werkgevers en mensen die op zoek…

Lees meer

Heeft u uw RI&E op orde?

 

De Beleidsregel boeteoplegging Arbowetgeving is aangescherpt!

 

De Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving is per 12 juli 2019 gewijzigd naar aanleiding van jurisprudentie van de Raad van State.

 

De wijziging houdt in dat de Inspectie SZW bij arbeidsongevallen die leiden tot letsel en ziekenhuisopname, voor de hoogte van de boete meer kijkt naar de ernst en de duur van het letsel en de duur van de ziekenhuisopname. Daarbij gaat z…

Lees meer


In de regeringsplannen is een passage opgenomen die veel stof doet opwaaien. De loonkostensubsidie wordt vervangen door loondispensatie.

What’s in a name?

Loonkostensubsidie:

Een werkgever betaalt minimaal het minimumloon aan een medewerker die binnen de participatiewet (mensen met een arbeidsbeperking) eigenlijk niet in staat is om het minimumloon te verdienen. Het verschil in loonwaarde wordt door de overheid gecompenseerd in de vorm een loonkostensubsidie. Deze regeling is in 2015 ingegaan.&n…

Lees meer

De regering wil met deze wet stimuleren dat het voor werkgevers aantrekkelijker is om werknemers een vast contract aan te bieden. De WAB regelt ook dat het eenvoudiger en goedkoper wordt om werknemers te kunnen ontslaan met een vast contract.

De regering wil dit bereiken door een reeks van maatregelen, met name door flexibele arbeid duurder te maken en vaste arbeid goedkoper.

 

Welke maatregelen staan u onder andere te wachten:

  • De ketenbepaling wordt weer verruimd (maximaal 3 contracten i…

Lees meer