Heeft u uw RI&E op orde?

 

De Beleidsregel boeteoplegging Arbowetgeving is aangescherpt!

 

De Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving is per 12 juli 2019 gewijzigd naar aanleiding van jurisprudentie van de Raad van State.

 

De wijziging houdt in dat de Inspectie SZW bij arbeidsongevallen die leiden tot letsel en ziekenhuisopname, voor de hoogte van de boete meer kijkt naar de ernst en de duur van het letsel en de duur van de ziekenhuisopname. Daarbij gaat z…

Lees meer

UPDATE! (september 2018)

 

Het kabinet stopt met het uitwerken van het plan voor loondispensatie in de Participatiewet en start een breed offensief om mensen met een arbeidsbeperking die langs de kant staan aan het werk te helpen.

 

Kern van het offensief is dat het kabinet gaat inzetten op het vereenvoudigen van regels voor werkgevers, het lonend maken van (meer) werken voor mensen met een beperking, ook als zij in deeltijd werken en ervoor zorgen dat werkgevers en mensen die op zoek…

Lees meer

De regering wil met deze wet stimuleren dat het voor werkgevers aantrekkelijker is om werknemers een vast contract aan te bieden. De WAB regelt ook dat het eenvoudiger en goedkoper wordt om werknemers te kunnen ontslaan met een vast contract.

De regering wil dit bereiken door een reeks van maatregelen, met name door flexibele arbeid duurder te maken en vaste arbeid goedkoper.

 

Welke maatregelen staan u onder andere te wachten:

  • De ketenbepaling wordt weer verruimd (maximaal 3 contracten i…

Lees meer


In de regeringsplannen is een passage opgenomen die veel stof doet opwaaien. De loonkostensubsidie wordt vervangen door loondispensatie.

What’s in a name?

Loonkostensubsidie:

Een werkgever betaalt minimaal het minimumloon aan een medewerker die binnen de participatiewet (mensen met een arbeidsbeperking) eigenlijk niet in staat is om het minimumloon te verdienen. Het verschil in loonwaarde wordt door de overheid gecompenseerd in de vorm een loonkostensubsidie. Deze regeling is in 2015 ingegaan.&n…

Lees meer

 

Sector indeling voor de WW per 2020 afgeschaft, welke impact heeft dit op uw bedrijfsvoering?

 

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid neemt een aantal maatregelen om knelpunten in de uitvoering van de sectorindeling in de premieheffing voor de WW, ZW en WGA aan te pakken. Deze gaan per direct in.

De ministerraad heeft er op 29 juni mee ingestemd de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) voor advies naar de Raad van State te sturen. Het kabinet wil het voor werkgevers aant…

Lees meer